Tất cả
Phái: Hoa Tiêu
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chim ưng
Level Skill: Skill cấp 10-14
99,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Băng
Level Skill: Skill cấp 10-14
99,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Chim ưng
Level Skill: Skill cấp 10-14
80,000đ
Rẻ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Nham thạch
Level Skill: Skill cấp 15-20
420,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Sáp
Level Skill: Skill cấp 10-14
200,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 10-14
200,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Kilo
Level Skill: Skill cấp 10-14
99,000đ
Phái: Hoa Tiêu
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Không
Level Skill: Skill cấp 10-14
50,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Kilo
Level Skill: Skill cấp 10-14
100,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Nham thạch
Level Skill: Skill cấp 15-20
500,000đ
Phái: Hoa Tiêu
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Không
Level Skill: Skill cấp 10-14
50,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Băng
Level Skill: Skill cấp 10-14
150,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Lửa
Level Skill: Skill cấp 15-20
120,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
290,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Tuần lộc
Level Skill: Skill cấp 10-14
108,000đ
Phái: Hoa Tiêu
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Không
Level Skill: Skill cấp 10-14
50,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Tuần lộc
Level Skill: Skill cấp 10-14
80,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Bò tót
Level Skill: Skill cấp 10-14
65,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Sáp
Level Skill: Skill cấp 10-14
80,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chấn Thiên
Level Skill: Skill cấp 15-20
450,000đ